หน้าแรก | สารบัญ | โครงงาน | การประกอบ | การบัดกรี | เรียนอิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์ | 555 | สัญลักษณ์ | ถามบ่อยๆ | ลิ้งค์ที่น่าสนใจ | กลับไอซีอี 
Electronicsหากจะมีส่วนให้ความรู้ให้ประโยชน์ต่อท่านบ้าง ติชม เสนอแนะ ถามปัญหา ได้ที่ ice@icelectronic.com จะขอบคุณยิ่ง

ความต้านทาน(Resistance)

ความต้านทาน | อนุกรม | ขนาน | ตัวนำและฉนวน

หน้าต่อไป: กฎของโอห์ม
ควรดู: แรงดันและกระแส | ตัวต้านทาน | อนุกรมและขนาน | อิมพิแดนซ์ ด้วย

ความต้านทาน

ความต้านทานเป็นคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า  เมื่อมีแรงดันตกคร่อมอุปกรณ์  ก็จะเกิดพลังงานขับให้กระแสไหลผ่านตัวมัน และพลังงานจะปรากฎในรูปของความร้อน ที่ตัวอุปกรณ์

ความต้านทานมีหน่วยวัดเป็นโอห์ม และสัญลักษณ์ของโอห์มคือตัวโอเมกา ohm.
1 ohm เป็นค่าที่ค่อนข้างจะมีใช้น้อยมากสำหรับอิเล็กทรอนิกส์  ค่าที่ใช้บ่อยๆจะเป็น kohm และ Mohm.
1 kohm = 1000 ohm     1 Mohm = 1000000 ohm.

ตัวต้านทานที่ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์สามารถมีค่าต่ำๆเช่น 0.1 ohm จนสูงมากเช่น10 Mohm.


ตัวต้านทานต่อกันแบบอนุกรม

resistors in series เมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวอนุกรมกัน ความต้านทานรวมเท่ากับค่าความต้านทานแต่ละตัวรวมกัน ตัวอย่างเช่น ตัวต้านทาน R1 และ R2 ต่ออนุกรมกัน  ความต้านทานรวม R หาได้จาก:

ความต้านทานรวมแบบอนุกรม:   R = R1 + R2

ถ้าหากต่ออนุกรมกันหลายๆตัวก็สามารถหาค่ารวมได้: R = R1 + R2 + R3 + R4 + ...

หมายเหตุ: ความต้านทานรวมแบบอนุกรมจะมากกว่าความต้านทานแต่ละตัวเสมอ 


ตัวต้านทานต่อกันแบบขนาน

resistors in parallel เมื่อตัวต้านทานต่อกันแบบขนาน ผลรวมความต้านทานจะน้อยกว่าความตานทานแต่ละตัว   ตัวอย่างตัวต้านทาน R1 และ R2 ต่อขนานกัน ผลรวมความต้านทานหาได้จากสมการ:

 
ผลรวมความต้านทาน
สองตัวต่อแบบขนาน:  
R =  R1 × R2
 R1 + R2

ถ้าตัวต้านทานมากกว่าสองตัวต่อขนานกัน สมการรวมแบบขนานจะยากมากขึ้น  สมการที่ใช้คือส่วนกลับของความต้านทานรวมแบบขนานจะเท่ากับ ผลรวมของส่วนกลับความต้านทานแต่ละตัว:

 
 1    =    1  +  1  +  1  + ...
R R1 R2 R3

สมการรวมความต้านแบบขนาน 2 ตัวดูจะใช้ง่ายกว่า!

หมายเหตุ: ความต้านทานรวมแบบขนานจะน้อยกว่าความต้านทานแต่ละตัวเสมอ 


ตัวนำ, สานกึ่งตัวนำ และฉนวน

ความต้านทานของวัตถุขึ้นอยู่กับรูปร่างและวัสดุที่นำมาใช้  ในกรณีวัสดุเหมือนกัน วัตถุที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่าหรือมีความยาวมากกว่าย่อมมีความต้านทานสูงกว่า

วัสดุสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ:


หน้าต่อไป: กฎของโอห์ม | เรียนอิเล็กทรอนิกส์

ไอซีอีแปลและเรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สำหรับคนไทย ผู้ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวใจ ขอขอบคุณ Mr. James Hewes